C C C C A+ A A- X

Администрация

Административен секретар

Административен секретар

0537/27912, факс 0537/27934

Съдебно изпълнителна служба

Деловодството по изпълнителни дела:
1. приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед;
2. дава справки по висящи изпълнителни дела и издава преписи по делата;
3. приема документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях;
4. издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица;
5. води регистър на наддавателните предложения по публична продан.

Деловодство СИС

0537/27919; 27918

Детелин Драгнев

Държавен съдебен изпълнител

(0537) 27911

Служба по вписванията

Работно време

  • от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Служба по вписванията
1. Вписва актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване на вещно право върху недвижим имот, искови молби, ипотеки, възбрани.
2. Издава преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса, издава удостоверения за вещни тежести.

Николай Колев

Съдия по вписванията

0537/ 27917; 27942; 27930

Радостина Иванова

Съдия по вписванията

0537/ 27917; 27942; 27930

Счетоводство

Главният счетоводител:
1.следи за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
2.осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със ЗСчет.;
3.разработва проект за годишния бюджет на съда;

Касиерът:
1. обработва банкови извлечения за постъпилите държавни такси и субсидии от бюджета на съдебната власт;
2. извършва касови операции, изчислява и изплаща граждански договори и хонорари на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели, като своевременно привежда дължимите данъци и осигуровки;
3. изготвя справки за пенсиониране на съдебните служители.

Главен счетоводител

0537/27913

Бюро Съдимост

Бюро за съдимост
Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
1. молба по образец;
2. удостоверение за раждане - оригинал или дубликат;
3. лична карта;
4. документ за платена държавна такса.

Бюро за съдимост

0537/27929

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация