C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

  • Приемно време на председателя на съда:
  • - сряда - от 14.00 до 15.30 часа;
  • - по предварителна уговорка.

Светла Радева

Председател

(0537) 27910

Административен секретар

Административен секретар

0537/27912, факс 0537/27934

Регистратура

Служба "Регистратура"
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. експедира изходящата кореспонденция, разпределя и направлява постъпилата поща;
3. осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:

Регистратура

0537/27941

registry@npazar-rs.justice.bg

Деловодство

Служба Деловодство осигурява производството по висящи граждански и наказателни дела и влезли в сила съдебни актове.
В служба Деловодство се извършват следните услуги:
1. извършва и предоставя справки по движението на делата, изпраща преписи от съдебните актове на страните и техните пълномощници.
2. приема книжа във връзка с образуване на дела и по вече образувани такива;
3. води специални регистри ;
4. води регистър на съдебните решения;
5. предава в архива приключените дела.

Гражданско деловодство

0537/27923; 27924

Деловодство

факс 0537/27937

Наказателно деловодство

0537/27922; 27940

Служба по вписванията

Работно време

  • от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Служба по вписванията
1. Вписва актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване на вещно право върху недвижим имот, искови молби, ипотеки, възбрани.
2. Издава преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса, издава удостоверения за вещни тежести.

Николай Колев

Съдия по вписванията

0537/ 27917; 27942; 27930

Радостина Иванова

Съдия по вписванията

0537/ 27917; 27942; 27930

Бюро Съдимост

Бюро за съдимост
Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
1. молба по образец;
2. удостоверение за раждане - оригинал или дубликат;
3. лична карта;
4. документ за платена държавна такса.

Бюро за съдимост

0537/27929

Съдебно изпълнителна служба

Деловодството по изпълнителни дела:
1. приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед;
2. дава справки по висящи изпълнителни дела и издава преписи по делата;
3. приема документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях;
4. издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица;
5. води регистър на наддавателните предложения по публична продан.

Деловодство СИС

0537/27919; 27918

Детелин Драгнев

Държавен съдебен изпълнител

(0537) 27911

Съдебни секретари

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда, които имат следните задължения:
1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец;
2. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
Протоколите се изготвят в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

Архив

Служба "Архив":
1. осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи;
2. приема от служба "Деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
3. отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
4. извършва справки по предадените дела, книги и документи;
5. отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;

Връчване на призовки и съдебни книжа

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
1. служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им.
2. връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването. В работата се легитимира със служебна карта.

Съдебен помощник

Съдебен помощник
1. подпомага работата по делата и следи за спазването на законоустановените срокове;
2. проучва, анализира и обобщава практиките на ВАС и ВКС, дава мнения по дела, доклади и становища по правни въпроси.

Счетоводство

Главният счетоводител:
1.следи за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
2.осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със ЗСчет.;
3.разработва проект за годишния бюджет на съда;

Касиерът:
1. обработва банкови извлечения за постъпилите държавни такси и субсидии от бюджета на съдебната власт;
2. извършва касови операции, изчислява и изплаща граждански договори и хонорари на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели, като своевременно привежда дължимите данъци и осигуровки;
3. изготвя справки за пенсиониране на съдебните служители.

Главен счетоводител

0537/27913

Системен администратор

Системен администратор:
1.отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
2.осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;

Обща администрация

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Работник по поддържане на съдебните сгради
1. отговаря за съдебната сграда и нейната поддръжка, отговаря за безопасната работа на парната инсталация в сградата.

Помощно звено
1. Прислужник-чистач.Отговаря за поддържане на хигиената в помещенията на съда и изпълнява функции на длъжността "Призовкар" при отсъствието на титуляра.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация